Electrische Museumtramlijn Amsterdam

Tramshop

Voorwaarden

Artikel 1
Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane aanbod per schriftelijke bevestigingsmail door de koper is aanvaard. Indien de overeenkomst schriftelijk per mail is vastgelegd geldt de schriftelijke vastlegging.

Artikel 2
Indien leverantie onmogelijk is door overmacht of een andere oorzaak die de verkoper niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel te ontbinden. Onder overmacht worden tenminste verstaan: diefstal of brand per verkoper, dan wel toeleveranciers, alsmede elke onvoorziene van buiten komende oorzaak. Indien de verkoper zich op overmacht beroept, is de koper gerechtigd na het stellen van een termijn tot nakoming van vijf werkdagen de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden, behoudens indien de oorzaak van de overmacht gelegen is in de risicosfeer van de koper.

Artikel 3
Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.

Artikel 4
Met betrekking tot afgeleverde zaken dient; de koper de afgeleverde zaken ten spoedigste en in elk geval binnen tien werkdagen, na ontvangst te controleren op eventuele gebreken of defecten. Reclames op grond van niet goed functioneren cq. bestaande mankementen van de geleverde zaken dienen binnen tien werkdagen, nadat deze geconstateerd zijn, schriftelijk bij verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van reclame zal geacht worden te zijn vervallen.

Artikel 5
Bij oneigenlijk gebruik van de artikelen, die daarmee een defect van enig aard ten gevolge kan hebben, neemt de verkoper geen verantwoording voor terugname.

Artikel 6
Leveranties geschieden altijd voor ontvangst van de betaling per giro, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien andere dan kontante betaling is overeengekomen geldt de overeengekomen betalingstermijn. Bij het overschrijden hiervan zal vanaf het moment van overschrijding de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Leveranties geschieden eerst nadat alle facturen volledig zijn voldaan.

Artikel 7
Voor de portokosten wordt in de regel de optie aangetekende verzending gehanteerd, vermeerdert met de kosten voor het verpakkingsmateriaal. Hierbij is uw zending verzekerd tegen zoekraken bij TNT Post. Verzending voor lagere tarieven is zover mogelijk geen probleem, maar de verkoper neemt dan geen verantwoordelijkheid voor onverhoopt zoekraken bij TNT Post.

Artikel 8
Indien een te repareren artikel aan de verkoper wordt terug aangeboden, zal hij deze omruilen voor een ander exemplaar. Mocht het artikel helaas niet meer verkrijgbaar zijn, dan krijgt de koper zijn geld terug. Echter, dit geldt uitsluitend binnen de termijn van 10 dagen na levering. Verder geldt bij oneigenlijk gebruik van de artikelen, die daarmee een defect van enig aard ten gevolge kan hebben, dat de verkoper in dat geval geen verantwoording neemt voor terugname.

Artikel 9
De verkoper staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden, en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. De koper heeft het recht om binnen 7 werkdagen na levering, zonder opgaven van reden de artikelen te retourneren of van de dienst af te zien. Retourneren is uitsluitend mogelijk indien de artikelen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en origineel zijn verpakt. Koper is verantwoordelijk voor de kosten en wijze van retourzenden. Eventuele retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats, doch in ieder geval binnen 10 dagen nadat de verkoper het artikel retour heeft ontvangen. De verkoper betaalt, na retourhalen van het artikelen, het volledige aankoopbedrag terug als binnen 10 dagen na levering blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten of diensten. De koper kan de verkoper ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. De koper is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan schrifelijk of per email melding te doen bij de verkoper. De koper zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van de verkoper terugzenden.

naar begin